Make your own free website on Tripod.com

Psikologi Perkembangan Dewasa Awal

5. Rujukan dan Penulis
1. Dewasa Awal - Pengenalan
2. Hubungan Intim
3. Jenis Hubungan Intim
4. 10 Tips Dalam Pemilihan Kerjaya
5. Rujukan dan Penulis

Rujukan
 
Baron & Byrne. 1987. Social Psycology - understanding Human Interaction. fifth Edition. Boston: Allyne & Bacon
 
Mohd Makzan Musa. 1977. Psikologi Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn. Bhd.
 
Santrok J.W , Life-Span development:  Boston - Eleventh Edition : McGraw-Hill
 
 

Penulis  BAHA HAJI NORDIN
No Pendaftaran  P 36690
Mata Pelajaran   Psikologi Perkembangan SKPX 2083
Nama Pensyarah  CIK JAMIAH MANAP
Latar Belakang Penulis:
Baha Hj Nordin adalah salah seorang pelajar yang sedang mengikuti kursus Sarjana Psikologi Kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia.
Beliau telahpun memiliki Ijazah Sarjana Doktor Falsafah dalam bidang Komunikasi Korporat.

Enter supporting content here